3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


Friday, October 25, 2013

جوک های خنده دار - سری 77

بچه: مامانی! چرا بابا کچله؟
مامانش: خوب عزیزم، بابات زیاد فکر می کنه.
بچه: پس چرا موهای تو این قدر بلنده؟
مامانش: خفه شو بچه!
فرستنده: سعید

ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ:
"ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ! ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ."
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪﺩا ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ:
"باﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ! ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ."
ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ. ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
"ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﺰﯾﺰ! ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﺩم ها ﻏﺬﺍ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!"

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮنی ﺩﻳﺮ ﺑﺮ می گرﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ. ﺯﻧﺶ ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺩ می زﻧﻪ:
ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﻮ نبینی ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎسی ﺧﻮﺍهی ﺩﺍﺷﺖ؟
ﺷﻮﻫﺮﻩ خیلی ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ می گه: ﺍﻳﻦ خیلی عالی می شه!
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻧﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﻳﺪ...
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ...
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، ﻭَﺭﻡ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﻫﺮ کمی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺯﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺒﻴﻨﻪ!

استاد: وقتی بزرگ شوی چه می کنی؟
شاگرد: عروسی.
استاد: نه خیر، منظورم این است که چی می شوی؟
شاگرد: داماد!
استاد: اووه، منظورم این است که وقتی بزرگ شوی چی حاصل می کنی؟
شاگرد: زن!
استاد: احمق! وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه می کنی؟
شاگرد: عروس می گیرم!
استاد: لعنتی! پدر و مادرت در آینده از تو چه می خواهند؟
شاگرد: نوه، استاد!
فرستنده: فرزانه

ﺷﻮﻫﺮ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﺯﻥ: ﻧﻪ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ...
ﺯﻥ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ؟
ﺷﻮﻫﺮ: ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!

پیرزن اصفهانی: حَجی! می دونی دعواهای بی خودی ما این چند سال سَری چی چی بودس؟ حجی: هان؟ چی چی بودس؟
پیرزن: من حساس... آ شومام بی شعور!

این هم از زرنگی اصفهانی ها:
یه روز یک نفر از یکی از محله های اصفهان می گذشته، می بینه یه دختر بچه اصفهانی گوشواره های طلا داره. به بچه می گه: دختر جون! این گوشواره ها رو به من می دی؟ دختره می گه اگه صدای خر در بیاری بهت می دم. طرف شروع می کنه به عرعر کردن و بعد می گه گوشواره ها رو بده. دختره بهش می گه تو که خری می دونی این ها طلاست، من که آدمم نمی دونم؟

به حیف نون گفتن بیا فلان شرکت، 15 روز کار، 15 روز استراحت. ماهی 400 هزار تومان. حیف نون یه کمی فکر کرد و گفت: نمی شه اون 15 روز رو هم نیام، ماهی 200؟

یه ﺭﻭﺯ یه چینیه می ره ﺑﺎﻻی ﻛﻮﻩ، ﺩﺍﺩ می زﻧﻪ:
“تا هون شین کاو ون مین”
ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺻﺪﺍ میاﺩ:
خیلی ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ، یه ﺑﺎﺭ ﺩیگه ﺑﮕﻮ!

حیف نون توی دستشویی بوده که یه دفعه برق می ره. شروع می کنه به داد و بیداد کردن. زنش میاد می گه: چی شده؟ برق رفته. حیف نون می گه خدا رو شکر! خیال کردم زیاد زور زدم چشام کور شد!
فرستنده: 0938xxxx111

حیف نون به پسرش می گه برو یه نوشیدنی برام بگیر.
پسرش: کولا یا پپسی؟
- کولا.
- دایت یا عادی؟
- دایت.
- قوطی یا شیشه
- قوطی.
- کوچک یا بزرگ؟
- اصلا غلط کردم! آب بیار.
- معدنی یا لوله کشی؟
- آب معدنی.
- سرد یا گرم؟
- می زنمت ها!
- با چوب یا دمپایی؟
- گم شو از جلوی چشام!
- پیاده یا با دو؟
- با هر چی... برو فقط نبینمت.
- باهام میای یا تنها برم؟
- میام می کشمت.
- با چاقو یا با ساطور؟!
فرستنده: کتی

دانشمندان شمارش پله برقی را بی نتیجه اعلام کردند، ولی دانشمندان شهر حیف نون اینا همچنان به تحقیقات خود ادامه می دهند!
فرستنده: 0933xxxx971

موعظه کردن حیف نون: این قدر فحش به عمه ندین، اون دنیا باید جواب پس بدین. اصلا حدیث هم داریم که “عمه یتسائلون” یعنی در مورد عمه ها سوال می شه!

حیف نون به دوستش: ماه رمضونی رفتیم مهمونی خدا. ولی خداییش چه قدر خدا دیر به دیر غذا می داد! داشتیم تلف می شدیم...
فرستنده: محمد

زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چی می شه؟
مرد: دیوونه می شم.
زن: نمی ری دوباره زن بگیری؟
مرد: والا... به دیوونه اعتباری نیست!

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد.
شوهر گفت: بذار کمی دیگه بخوابم بعدا قضا می خونم.
زن گفت: نمی شه، شرع گفته نماز رو باید به وقت خودش بخونی.
مرد گفت: ولی شرع گفته می تونین تا چهار تا زن هم داشته باشین!
زن گفت: بخواب عزیزم! هر وقت خواستی نمازت رو قضا کن، خدا خیلی بخشنده است.
فرستنده: 09355449428

بر اثر شوخی حیف نون، ۴۵ نفر کشته شدند! این حادثه وقتی رخ داد که حیف نون چشمای راننده اتوبوس رو گرفته بود و بهش گفت: من کی ام؟!
فرستنده: 0933xxxx492

حیف نون ﺑﺎ ﺯﻧﺶ می رﻩ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ می گه: ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻘﺘﻮن رو ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯾﺪ.
حیف نون ﺳﺮﯾﻊ ﻋﮑﺲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺶ ﻧﺸﻮﻥ می ده می گه ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻤﻪ!
فرستنده: 09355449428

حیف نون تصادف می کنه، بی هوش می شه، می برندش بیمارستان. بعد از یه مدت به هوش میاد، می گه: من توی بهشتم؟! زنش می گه: کوری؟ نمی بینی من کنارت نشسته ام؟!
فرستنده: 09355449428

حیف نون توی باشگاه یه ساعت پیدا می کنه، می گه: این ساعت آبی زیمنس مال کیه؟
یه آقایی می گه: مال منه.
حیف نون می گه: نشونی شو بده.
آقاهه می گه: آبی زیمنس!
حیف نون می گه: دهه! این ها رو که خودم گفتم! تو اصلا بگو ساعت چنده؟!
فرستنده: 09355449428


قدیمی

حیف نون به دوست دخترش می گه: کاش مغز داشتم تا برات سکته مغزی می کردم!
فرستنده: 0916xxxx178

یه دختر ایرانی می ره خارج، با یک نفر به اسم بیل ازدواج می کنه. بعد از چند وقت بابای دختره باهاش تماس می گیره بهش می گه: دخترم! کجایی؟ دختره می گه: دارم با BIL غذا می خورم، باباش می گه: دخترم! مگه اون جا قاشق و چنگال ندارند که داری با بیل غذا می خوری؟
فرستنده: مهدی

یه روز یه مرده می ره خارج. چون زبان بلد نبوده، دوستانش توی ایران بهش گفته بودن هر چی گفتن بگو Yes. این می ره 7 نفر لات دزد می ریز دور و برش می گن کتک می خوای؟ می گه Yes! کتکش می زنن. می ره ایران، ماجرا رو تعریف می کنه، دوستانش می گن این دفعه بگو No. می ره همونا می بیننش، می گن اون دفعه که زدیمت بست نبود؟ می گه No!

به حیف نون می گن یه جمله فلسفی بگو. می گه: احمق ترین افراد، کسانی هستند که به همه چیز اطمینان داشته باشند. می گن مطمئنی؟ می گه: صددرصد!
فرستنده: 0933xxxx492

امکانات زندگى عشایر:
غذا: کشک
یخچال: مشک
حمام: تشت
دستشویى: دشت
فرستنده: 0916xxxx578

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com